original kempeitai armband

  1. Original Kenpeitai Armbands/憲兵隊腕章

    Same armband in wear https://asiamedals.info/threads/kenpeitai-in-photos.13976/page-4#post-354523
Top